Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Nội vụ


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

 

1

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

2

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

3

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

4

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

5

Thủ tục Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo

 

6

Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

7

Thủ tục Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

8

Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

9

Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

10

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

11

Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

12

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

13

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

14

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

15

Thủ tục Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung