Thủ tục hành chính cấp xã của Thanh tra tỉnh


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

1

Xử lý đơn tại cấp xã

 

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

 

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

3

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

 

4

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

6

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

8

Tiếp công dân tại cấp xã