Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Y tế


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

 

1

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số