Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


Lĩnh vực - Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

1

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 

2

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

 

3

Thủ tục đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em.

 

4

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em.

 

5

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

 

6

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở.

 

7

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

 

8

Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn năm 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

 

Lĩnh vực Giảm nghèo

 

9

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ thoát nghèo phát sinh trong năm.

 

10

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm.

 

Lĩnh vực Người có công

 

11

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

 

12

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.

 

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

13

Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

 

14

Thủ tục hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 

15

Thủ tục miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

 

16

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

 

17

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

 

Lĩnh vực Trẻ em

 

18

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

 

19

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

 

20

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

 

21

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.

 

22

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 

23

Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.