Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Kế hoạch và Đầu tư


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Đấu thầu

 

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu