Thủ tục hành chính cấp xã của Sở Tư pháp


Lĩnh vực - Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (Quản lý hành chính)

 

1

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

3

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

Lĩnh vực Chứng thực

 

5

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

8

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

9

Thủ tục chứng thực di chúc

 

10

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

12

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

13

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

14

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

15

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

 

16

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

17

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

Lĩnh vực Hộ tịch

 

18

Thủ tục cấp bản sao trích  lục hộ tịch

 

19

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

20

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

21

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

22

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

23

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

24

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

25

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

26

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

27

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

28

Thủ tục đăng ký khai tử

 

29

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

30

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

31

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

32

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

33

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

34

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

35

Thủ tục bầu hòa giải viên

 

36

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

 

37

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

38

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

39

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

40

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

 

41

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

42

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật