Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Tài nguyên và Môi trường


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Đất đai

 

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

Lĩnh vực Khoáng sản

 

2

Đăng ký thi công cải tạo mặt bằng trong diện tích đất ở được giao

 

Lĩnh vực Môi trường

 

3

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

4

Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

5

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

6

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

Lĩnh vực Tài nguyên nước

 

7

Đăng ký khai thác nước dưới đất