Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Xây dựng


Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

2

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

3

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ

4

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

5

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị

6

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn

7

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa

8

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp cho dự án

9

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị

10

Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

11

Cấp lại giấy phép xây dựng

12

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

13

Gia hạn giấy phép xây dựng

14

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

15

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

16

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

17

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện