Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Nội vụ


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội

 

1

Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội

 

2

Thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

 

3

Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội

 

4

Thủ tục Đổi tên hội

 

5

Thủ tục Hội tự giải thể

 

6

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội

 

7

Thủ tục Thành lập Hội

 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 

8

Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

9

Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

10

Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

11

Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

12

Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

13

Thủ tục Đổi tên quỹ

 

14

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

15

Thủ tục Quỹ tự giải thể

 

16

Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng

 

17

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

18

Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

19

Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

20

Thủ tục Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

 

21

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện thành tích đột xuất

 

22

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

23

Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

24

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo

 

25

Thủ tục Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

26

Thủ tục Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

 

27

Thủ tục Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

28

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

29

Thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

 

30

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

 

31

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

 

32

Thủ tục Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc