Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Tài chính


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

1

Mua hóa đơn lẻ

 

2

Mua quyển hóa đơn