Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Thông tin Truyền thông


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

3

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

Lĩnh vực Xuất bản

 

5

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

6

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy