Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Kế hoạch và Đầu tư


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Đấu thầu

 

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

2

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

 

3

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

4

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

6

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

7

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

8

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

9

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

 

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

 

15

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

16

Đăng ký hợp tác xã

 

17

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

18

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

19

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

 

20

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

21

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

22

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

23

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

 

24

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

25

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

26

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

27

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

28

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)