Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Công Thương


Lĩnh vực – Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

4

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

 

5

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

6

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

8

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

 

10

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

 

11

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

12

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

13

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh