Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Tư pháp


Lĩnh vực - Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (QLHC)

 

1

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

2

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

3

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

6

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (THADS)

 

X

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

 

X

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

X

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

 

X

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

Lĩnh vực Chứng thực

 

7

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

8

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

10

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật

 

11

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

12

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

13

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

14

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

15

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

16

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

17

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm

 

X

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

 

X

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

 

X

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

 

X

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

 

X

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

 

X

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

 

X

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

X

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

 

X

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

Lĩnh vực Hộ tịch

 

18

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

19

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

20

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

21

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

22

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

23

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

24

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

25

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

26

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

27

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

28

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

29

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

30

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

 

31

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

32

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

 

33

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

 

34

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

X

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

 

35

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

 

36

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật