Thủ tục hành chính cấp huyện của Sở Giáo dục và Đào tạo


Lĩnh vực - Thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

 

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

 

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

 

6

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

 

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

 

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

 

9

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

 

10

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

 

11

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

 

12

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

 

13

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

 

14

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

 

15

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

 

16

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

17

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

 

18

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

19

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

20

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 

21

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

 

22

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học