Lỗi hàm BindData : There was no endpoint listening at http://172.20.50.24/DanhMucBUS that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details.Lỗi hàm LoadGrid : There was no endpoint listening at http://172.20.50.24/DVCBUS that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. Trang thông tin điện tử Thị xã Thuận An > Dịch vụ công
Họ tên: Số CMND:
Mã hồ sơ cấp tạm: Số biên nhận:
Danh sách hồ sơ đã đăng ký qua mạng 0  hồ sơ
Danh sách hồ sơ Thị xã đang thụ lý 0  hồ sơ