Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh và Công văn số 1368/SKHĐT-TH  ngày 24/9/2014 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Các công văn, biểu mẫu theo Khung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các ngành căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết số 11-NQ/ĐH ngày 18/8/2010 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Thuận An lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015, có số liệu phân tích, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện theo Nghị quyết.

1. Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Bình Dương

2. Công văn của Phòng Tài chính – Kế hoạch số 708/TCKH-ĐT ngày 02/10/2014

3. Công văn của UBND thị xã số 2083/TCKH-ĐT ngày 08/10/2014

4. Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch

5. Biểu mẫu lập kế hoạch đầu tư công

6. Biễu mẫu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

7. Biễu mẫu đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

In      Gửi tới Trở về
Xem bài viết theo ngày Đầu trang