Chi cục Thuế


Chức năng, nhiệm vụ :

cơ quan chuyên môn trực thuộc Cục thuế Tỉnh. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý thu thuế ( thu nộp ngân sách nhà nước) trên địa bàn thị xã theo phân cấp của Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Chi cục thuế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND Tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục thuế Tỉnh.

Tổ chức, nhân sự :

Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế gồm 03 bộ phận : bộ phận Tổng hợp – bộ phận thu và bộ phận văn phòng.

Tổng số cán bộ công chức: 86 người (82 biên chế, 04 hợp đồng), gồm: 01 Chi cục trưởng , 04 chi cục phó, 81 cán bộ công chức giúp việc;

1. Lê Thành Quý  - Chi cục trưởng;

2. Đặng Văn Giàu – Chi cục phó;

3.Phạm Văn Lý – Chi cục phó;

4. Trịnh Ngọc Nhiều – Chi cục phó;

5.Võ Văn Chí – Chi cục phó;

Địa chỉ : khu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Số diện thoại : 0650 - 3755264

Thư điện tử : cctthan.bdu@gdl.gov.vn.