Kế hoạch sử dụng đất thị xã Thuận An năm 2018
Danh sách người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thị xã Thuận An năm 2017
Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn thị xã Thuận An
Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản
  Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016  và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ theo Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 1697/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:

+ Kế hoạch số 1697/KH-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thị xã Thuận An về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản.
Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.
Thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp
Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày 03/8/2017 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2017; bãi bỏ Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 và Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh.
Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho trẻ em
 Theo Thông tư 23/2017/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, có hiệu lực từ ngày 15-9 quy định: 
Nhà mạng phải thông báo việc tự động gia hạn dịch vụ
Theo Thông tư 08/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, có hiệu lực từ ngày 21-9 quy định: