Thông tư 37/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong Bộ Quốc phòng, kể từ ngày 2/4/2017
Thông tư 42/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội, có hiệu lực từ ngày 14/4
Thông tư 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL ngày 24/02/2017 về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thông tư 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với ngưòi nghèo và các đối tượng chính sách khác
Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 Về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 Về hòa giải thương mại
Nghị định 10/2017/NĐ-CP ngày 09/02//2017Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP
Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động