Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN IOS 90014:2008 tại UBND thị xã Thuận An
  Căn cứ Kế hoạch số 2602/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 07/02/2018 UBND thị xã Thuận An đã ban hành kế hoạch số 406/KH-UBND về việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thị xã Thuận An, nội dung như sau:

KH 406 406/KH-UBND về việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
Ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 27/12/2017 UBND thị xã Thuận An đã ban hành Quyết định số 11309/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, nội dung như sau:
- Nội dung: Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.
Kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2018
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương. UBND thị xã Thuận An ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thị xã với các nội dung sau:
- Nội dung kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thị xã Thuận An.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018
Ngày 02/02/2018 UBND thị xã Thuận An đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2018, nội dung như sau:
 -  KH cải cách hành chính năm 2018.
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả các văn bản về cảnh cách hành chính trên địa bàn thị xã. Ngày 03/3/2017, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Đồng thời ngày 13/3/2017, UBND thị xã Thuận An cũng đã ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND về  công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Đính kèm file quyết định và kế hoạch: Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
                                                                     Quyết định ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020