Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Nhằm nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính; triển khai có hiệu quả các văn bản về cảnh cách hành chính trên địa bàn thị xã. Ngày 03/3/2017, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND về công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Đồng thời ngày 13/3/2017, UBND thị xã Thuận An cũng đã ban hành Kế hoạch số 421/KH-UBND về  công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Đính kèm file quyết định và kế hoạch: Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
                                                                     Quyết định ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2017, ngày 23/02/2017 Uỷ ban nhân dân thị xã đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND về công tác cải cách hành chính năm 2017. Trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành và UBND các xã, phường.

Đính kèm file kế hoạch:Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017