Lịch làm việc từ 26/6/2017 – 01/7/2017

      ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THỊ XÃ THUẬN AN                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận An, ngày  23  tháng  6  năm  2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 26/6/2017 – 02/7/2017

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 26/6/2017

Sáng:

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh về dự án Khu dân cư nhà vườn Tân Vũ Minh.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã

LĐVP: Liên, VP: Giàu.

Sau đó 09 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm đi khảo sát các trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã, phường nơi có đất.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.     

Chiều:

 - 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng thị xã.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã

LĐVP: Úy, VP: Nam.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo tình hình quản lý xây dựng, cấp phép xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu định cư Việt Sing.

Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Sau đó, làm việc với Ban Quản lý dự án và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất về các dự án công trình do UBND thị xã làm chủ đầu tư.

Giao Ban Quản lý dự án phối hợp Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND phường: Thuận Giao, An Phú và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex IDC) (nội dung 1); Ban Quản lý dự án và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất (nội dung 2).

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã

LĐVP: Trọng; VP: Giàu.

THỨ BA 27/6/2017

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND nghe báo cáo tình hình kinh tế chính trị - xã hội trong nước và quốc tế quý II năm 2017.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.

LĐVP và 02 Phó Ban chuyên trách HĐND cùng dự.

- Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự kỳ họp giữa năm 2017 – HĐND phường Bình Nhâm, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: UBND phường Bình Nhâm

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Hội Nông dân thị xã, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, phường: An Sơn, An Thạnh, Hưng Định và Bình Nhâm (nhờ UBND các xã, phường mời Hội nông dân các xã, phường cùng dự).

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã

LĐVP: Úy, VP: Nhân.                          

- Uỷ quyền Chánh Thanh tra thị xã tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã. Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

VP: Thúy.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị uỷ thông qua nội dung báo cáo tình hình hoạt động Khối vận 6 tháng đầu năm 2017. Sau đó 15 giờ, thông qua báo cáo tình hình hoạt động khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2017.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng Bồi thường, GPMB thông qua đơn giá bồi thường bằng đất cho bà Nguyễn Kim Phượng công trình đường Thuận Giao 02; đơn giá bồi thường bằng đất cho ông Lê Thế Quán công trình Trường THPT An Phú; kinh phí bồi thường, hỗ trợ mồ mã công trình Trường tiểu học An Thạnh; khu tái định cư phường An Thạnh; phương án bồi thường KDC Vĩnh Phú 1 (giai đoạn 2).

Đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và xã hội, Kinh tế, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND phường: An Phú, An Thạnh, Thuận Giao, Vĩnh Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã

LĐVP: Liên; VP: Giàu

- Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khoá IX.

Địa điểm: Hội trường A – HĐND tỉnh, tầng 15B, Trung tâm hành chính.

THỨ TƯ 28/6/2017

Sáng:

 

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự Hội nghị Sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Mời dự: Trưởng Công an thị xã và Trưởng Phòng Quản lý đô thị.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XIV.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: UBND phường Thuận Giao.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra Cơ sở kinh tế cá thể và Tôn giáo Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Địa điểm: Hội trường phường Lái Thiêu.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã dự Hội nghị đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội IX (2017-2020) của Hội người mù Việt Nam; Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Hội người mù thị xã.

Địa điểm: Hội trường Hội người mù thị xã.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương dự tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XIV.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Công an, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Trường Quân sự Quân đoàn 4.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thị xã.

Địa điểm: Trung tâm Y tế thị xã.

Sau đó 16 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Tổng kết và trao giải Liên hoan “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” thị xã Thuận An – Hè năm 2017.

Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi thị xã Thuận An.

THỨ NĂM 29/6/2017

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII của Đảng.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

LĐVP: Uý.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Uý.

THỨ SÁU 30/6/2017

Sáng:


- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình Văn hoá – Xã hội trên địa bàn.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Văn hoá và Thông tin, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo.

Địa điểm: Phòng họp số 2- UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Hiệp.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” thị xã Thuận An năm 2017.

Địa điểm: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi thị xã.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Kinh tế.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã

VP: Nhân.

- Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước dự kỳ họp giữa năm 2017 – HĐND phường An Phú, nhiệm kỳ 2016-2021.

Địa điểm: UBND phường An Phú.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu họp nghe báo cáo sửa chữa các Văn phòng khu, ấp trên địa bàn thị xã Thuận An; 14 giờ 30, họp thông qua phương án thiết kế các công viên vừa và nhỏ trên địa bàn phường Lái Thiêu; 15 giờ 30, nghe báo cáo nâng cấp sửa chữa đường Tân Phước Khánh 09 (Bình Chuẩn 63) và đường Tân Phước Khánh 44 (Bình Chuẩn 15); Sau đó, họp thông qua market, pano, bảng điện tử trước cổng UBND thị xã Thuận An.

Giao Phòng Quản lý đô thị, Văn hoá và Thông tin chuẩn bị nội dung báo cáo.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Úy; VP: Hiệp.

THỨ BẢY 01/7/2017

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai; Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

 

                                       CHỦ NHẬT 02/7/2017

Sáng:

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự trao học bổng cho con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã.

 


 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Thành Uý

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 19/6/2017 – 24/6/2017 (00:00 - 19/06/2017)
   Lịch làm việc từ 12/6/2017 – 17/6/2017 (00:00 - 12/06/2017)
   Lịch làm việc từ 05/6/2017 – 10/6/2017 (00:00 - 02/06/2017)
   Lịch làm việc từ 29/5/2017 – 03/6/2017 (00:00 - 29/05/2017)
   Lịch làm việc từ 22/5/2017 – 27/5/2017 (00:00 - 21/05/2017)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang