Lịch làm việc từ 03/8/2015 - 08/8/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                                                                                                                                                                  Thuận An, ngày  31  tháng  7  năm  2015

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 03/8/2015 – 08/8/2015

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 03/8/2015

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch xử lý công việc tại cơ quan.

THỨ BA 04/8/2015

Sáng:

 

 

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã dự họp giao ban xã, phường tháng 7/2015.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – Thị ủy.

- Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã họp chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị sơ kết hoạt động Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội 6 tháng đầu năm 2015, triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2015.

Địa điểm: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- 13 giờ 30, ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự họp thông qua danh sách dự kiến bố trí và thực hiện chế độ chính sách cán bộ nguồn của các xã, phường theo thư mời họp ngày 29/7/2015 của Sở Nội vụ.

Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ TƯ 05/8/2015

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu dự họp thông qua Chương trình hành động của Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết số 36/NQ-TW về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Mời: Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

THỨ NĂM 06/8/2015

Sáng:

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự họp đánh giá tình hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2015 và củng cố hoạt động của Hội đồng an ninh trật tự.

Địa điểm: Hội trường 1 – Công an thị xã.

- 08 giờ 30, ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp thỏa thuận địa điểm trạm biến áp 110kV Hưng Định và đường dây đấu nối theo Công văn số 959/SCT-QLĐN ngày 30/7/2015 của Sở Công Thương.

Địa điểm: Văn phòng Sở Công Thương.

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng tiếp Đoàn giám sát về tình hình tổ chức, hoạt động và việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ ở cơ sở theo Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 27/7/2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và tài liệu họp.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Thi, Tài.

THỨ SÁU 07/8/2015

Sáng:

- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Văn Châu làm việc với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương về đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Châu Văn Tiếp đoạn từ cầu Tân Phú đến cầu Lái Thiêu.

Mời dự: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương; thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi,Tài.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương  dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/20/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2015.

Địa điểm: Chi cục Thuế.

THỨ BẢY 08/8/2015

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Bạch Vân, Bảo vệ Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

 Đoàn Tấn Dũng

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 27/7/2015 - 01/8/2015 (00:00 - 24/07/2015)
   Lịch làm việc từ 20/7/2015 - 25/7/2015 (00:00 - 20/07/2015)
   Lịch làm việc từ 13/7/2015 - 18/7/2015 (00:00 - 13/07/2015)
   Lịch làm việc từ 06/7/2015 - 11/7/2015 (00:00 - 03/07/2015)
   Lịch làm việc từ 29/6/2015 - 04/7/2015 (00:00 - 26/06/2015)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang