Lịch làm việc từ 03/11/2014 - 07/11/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                                                                          Thuận An, ngày  31  tháng 10  năm  2014

 LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 03/11/2014 – 07/11/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 03/11/2014

Sáng:

- Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.

Văn phòng chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP; các chuyên viên.

- Sau đó 09 giờ 30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp nghe báo cáo kết quả xử lý nguồn thu, chi tài chính tại Trung tâm Phát triển quỹ đất theo Thông báo số 223/TB-UBND ngày 22/9/2014 của UBND thị xã.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Trọng.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự hướng dẫn công tác đại hội cơ sở.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – Thị ủy.

THỨ BA 04/11/2014

Sáng:

 

-         Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp tiếp xúc cử tri phường Bình Hòa.  

Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Hòa.

VP: Hạnh.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng tiếp xúc cử tri xã An Sơn.  

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Sơn.

VP: Quyên.

- 08 giờ 30, Ủy quyền Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội thảo “Sử dụng hiệu quả tài nguyên trong các khu công nghiệp: Kinh nghiệm thực tiễn và các cơ hội tiếp cận tài chính“.

Địa điểm: Phòng hội nghị 2&3, khách sạn Mira – Số 555B, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp triển khai công tác thu phí giữ xe do vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Công an thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường; lãnh đạo Công an các xã, phường (giao UBND các xã, phường mời).

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Thi.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng tiếp xúc cử tri phường Hưng Định. 

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hưng Định.

VP: Quyên.

THỨ TƯ 05/11/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua bản thảo lần II “Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân“ thị xã Thuận An (giai đoạn 1945 – 2010).

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với hộ ông Nguyễn Minh Vương và bà Nguyễn Thị Thu Hường ảnh hưởng giải tỏa xây dựng công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Mời dự:  Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thị xã; lãnh đạo các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND phường An Phú

Địa điểm: UBND phường An Phú.

LĐVP: Dũng, VP: Đảm.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp tiếp xúc cử tri phường Bình Nhâm.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Nhâm.

VP: Quyên.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba nghe báo cáo thực hiện thu hồi đất xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Cúc 4.

Mời dự: Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Thành phần được thành lập theo Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND thị xã gồm: Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB. MTTQ thị xã; thủ trưởng các ngành: Công an, Thanh tra, Nội vụ, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Y tế, Ban Quản lý dự án; Chủ tịch UBND phường An Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Phú.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Vĩnh Phú.

VP: Quyên.

THỨ NĂM 06/11/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp , Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.  

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Dũng.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh nghe báo cáo đề án tổ chức lại hoạt động của Xí nghiệp Công trình công cộng theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Giao Xí nghiệp Công trình công cộng chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Xí nghiệp Công trình công cộng.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thông qua các dự thảo quy định: Chế độ hỗ trợ cho đội ngũ giám định viên tư pháp; điều chỉnh, bổ sung một số chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh ngành giáo dục và đào tạo; kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp họp Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước thị xã năm 2014.

Giao Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN gồm lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ; thủ trưởng các ngành: Chi cục Thuế, Công an thị xã, Viện kiểm sát nhân dân, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Đội Quản lý thị trường số 2; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - UBND thị xã.

VP: Thi.

- Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thị xã, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp họp Chi bộ.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

THỨ SÁU 07/11/2014

Sáng:

- 09 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp cùng dự với lãnh đạo UBND tỉnh thăm và làm việc tại Công ty TNHH Aeon Việt Nam.

Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH Aeon Việt Nam.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại phường Bình Hòa.

Địa điểm: UBND phường Bình Hòa.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp thông qua quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Đại hội đại biểu Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương lần thứ I (2014 – 2019)

Địa điểm: Hội trường Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Bình Dương – Số 499 đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một.

THỨ BẢY 08/11/2014

Sáng:

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014“.

Địa điểm: Văn phòng khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa.

- Chánh Văn Nguyễn Thị Kim Phượng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

CHỦ NHẬT 09/11/2014

Sáng:

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2014“.

Địa điểm: Văn phòng ấp An Hòa, xã An Sơn.

- Ủy quyền lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Lễ khánh thành Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Đường NA7, khu công nghiệp Mỹ Phước III, thị xã Bến Cát.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

 Đoàn Tấn Dũng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 27/10/2014 - 01/11/2014 (00:00 - 24/10/2014)
   Lịch làm việc từ 20/10/2014 - 25/10/2014 (00:00 - 17/10/2014)
   Lịch làm việc từ 13/10/2014 - 18/10/2014 (00:00 - 10/10/2014)
   Lịch làm việc từ 06/10/2014 - 11/10/2014 (00:00 - 03/10/2014)
   Lịch làm việc từ 29/9/2014 - 04/10/2014 (00:00 - 26/09/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang