Lịch làm việc từ 27/10/2014 - 01/11/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                                                                                                                                   Thuận An, ngày  24  tháng 10  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 27/10/2014 – 01/11/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 27/10/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe thông qua kế hoạch trang trí tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Xí nghiệp Công trình Công cộng; lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP; VP: Hiệp, Tuyền.

Chiều:

- 13 giờ  30, Chủ tịch Hồ Quang Điệp họp Đảng ủy quân sự.  

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

THỨ BA 28/10/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự họp thông qua các dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai; Sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng tiếp Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 10 – CTr/TU ngày 15/8/2014 của Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận giai đoạn 2011 – 2015.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Liên, Trọng.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự kiểm tra hiện trạng và thống nhất phương án giải quyết đơn khiếu nại thuộc dự án dự án Công trình xây dựng đường tư ngã ba An Sơn đi Đại lộ Bình Dương đến giáp đường Thạnh Bình (đường rày xe lửa cũ nối dài) theo thư mời của Sở Xây dựng.

Mời: Lãnh đạo các ngành Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng dự.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị bồi dưỡng hoạt động kiểm toán cho đại biểu HĐND.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

LĐVP: Vân; VP: Hạnh, Sang.

Ủy quyền Chánh Thanh tra thị xã tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

VP: Thảo, Liên, Thúy.

- Ủy quyền Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự họp góp ý kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 – Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Địa điểm: Hội trường A – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp nghe báo cáo phương án quy hoạch xây dựng Trung tâm Chính trị – Hành chính tập trung thị xã.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Thường trực Thị ủy; Thành viên UBND thị xã; lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị ,Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP; các chuyên viên.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ TƯ 29/10/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng.

Đa đim: Văn phòng Tỉnh ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng thông qua phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo kênh Ba Bò.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương, lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo, Hội Nông dân; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; lãnh đạo UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.   

LĐVP: Dũng; VP: Đảm.  

- 08 giờ 30, Ủy quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự hội nghị báo cáo nghiệm thu kết quả chuẩn hóa địa danh theo Thư mời số 1492/SNV-ĐGHC ngày 15/10/2014.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

 - 14 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba đi khảo sát vị trí khu đất Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương xin giao để cải tạo đoạn kênh thu nước khu dân cư 434 phường Bình Hoà thuộc dự án Cải tạo môi trường nước Nam Bình Dương – giai đoạn 2.

Mời dự: Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương; lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế; lãnh đạo UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: Tập trung tại UBND phường Bình Hoà.   

VP: Đảm.

THỨ NĂM, THỨ SÁU 30&31/10/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp tham dự diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh thị xã Tân Uyên năm 2014 (02 ngày).  

Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thị xã Tân Uyên.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 (02 ngày).

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

THỨ BẢY 01/11/2014

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Đoàn Tấn Dũng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, La Hồng Phúc trực cơ quan.

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

 Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 20/10/2014 - 25/10/2014 (00:00 - 17/10/2014)
   Lịch làm việc từ 13/10/2014 - 18/10/2014 (00:00 - 10/10/2014)
   Lịch làm việc từ 06/10/2014 - 11/10/2014 (00:00 - 03/10/2014)
   Lịch làm việc từ 29/9/2014 - 04/10/2014 (00:00 - 26/09/2014)
   Lịch làm việc từ 22/9/2014 - 28/9/2014 (00:00 - 19/09/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang