Lịch làm việc từ 22/9/2014 - 28/9/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

                                                                                                                                                                     Thuận An, ngày  19  tháng  9  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 22/9/2014 – 28/9/2014

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

THỨ HAI 22/9/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2014.

Mời dự: Thành viên UBND thị xã; TT.HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thị Đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh; Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Nội vụ, Giáo dục Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động TBXH, Y tế, Trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh, Ban QLDA, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Xí nghiệp Công trình công cộng, Kho bạc Nhà nước thị xã, Thống kê, Chi cục thuế, Điện lực Thuận An, Đội Quản lý thị trường số 2, Phòng Cảnh sát PCCC thị xã, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đề nghị các đơn vị truy cập hộp thư công vụ để nhận tài liệu họp.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP và các chuyên viên.

- Ủy quyền Trưởng Công an thị xã dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông 09 tháng đầu năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

 Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp họp thông qua việc sắp xếp lao động hợp đồng tại các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã.

Mời dự: Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Phượng; VP: Trọng

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp báo cáo về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015; Sở Nội vụ báo cáo về công tác chuẩn bị kỷ niệm ngày Doanh nghiệp 13/10; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

THỨ BA 23/9/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự họp thông qua dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014  

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.

- 8 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp giải quyết sắp xếp trật tự kinh doanh tại chợ Lái Thiêu.

Giao UBND phường Lái Thiêu chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, UBND phường Lái Thiêu.

Sau đó, 9 giờ 30’ họp cho ý kiến cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với ông Lê Như Hoan – phường Bình Hòa

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp; Tổ trợ giúp pháp lý; Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi, Trọng.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự kiểm tra Đảng ủy phường Lái Thiêu theo Quyết định số 1827-QĐ/TU ngày 16/9/2014 của Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên, Thúy.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự giám sát kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các xã, phường 9 tháng đầu năm 2014 theo Thông báo số 25/TB-BPC ngày 11/9/2014 của Ban Pháp chế HĐND thị xã (cả ngày).

VP: Hạnh.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp thông qua kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 nămg ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.  

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung và tài liệu họp.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thị Đoàn; lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Văn phòng Thị ủy, Đài Truyền thanh, Điện lực, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Xí nghiệp Công trình công cộng; Chủ tịch UBND các phường: Lái Thiêu, An Thạnh, An Phú.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự họp thông qua các dự thảo Quy định thực hiện Luật Đất đai; Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh; Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B - UBND tỉnh.

THỨ TƯ 24/9/2014

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương  họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp ảnh hưởng giải tỏa công trình đường Mỹ Phước – Tân Vạn và mở rộng hành lang đường bộ Đại lộ Bình Dương.

Mời dự: Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Đảm.

 Chiều:

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy nghe báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2014.

Cùng dự: Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba tiếp Đoàn giám sát các dự án đô thị, xử lý điểm ngập trên địa bàn.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng, VP: Hiệp.

THỨ NĂM 25/9/2014

Sáng:

- 07 giờ 30’, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp nghe nói chuyện thời sự.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự kiểm tra Đảng ủy phường An Phú theo Quyết định số 1827-QĐ/TU ngày 16/9/2014 của Thị ủy.

Chiều:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng họp giao ban Thường trực Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

LĐVP: Phượng.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp bàn các biện pháp để thực hiện công tác xóa quảng cáo, rao vặt.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các ngành: Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Công an, Tư pháp.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

THỨ SÁU 26/9/2014

Sáng:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã thông qua kế hoạch và chương trình tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy năm 2014.

Mời dự:  Thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy thị xã gồm lãnh đạo các ngành, đoàn thể: Ủy ban MTTQ, Thị đoàn, Liên đoàn lao động, Nông dân, Hội LH phụ nữ, Phòng cảnh sát PCCC số 2, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Nội vụ, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế, Lao động thương binh xã hội, Quản lý đô thị, Tư pháp, Văn hóa thông tin, Trung tâm y tế, Đài truyền thanh, Ban quản lý dự án, Điện lực Thuận An, Trung tâm viễn thông, Bưu điện. Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Thảo.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự và tiếp Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại phường Bình Hòa.  

Chiều:

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh.

Địa điểm: Văn phòng Thị ủy.

THỨ BẢY 27/9/2014

Sáng:

- Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Kim Phượng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

CHỦ NHẬT 28/9/2014

Sáng:

- 07 giờ, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba dự Lễ trồng cây mang tên "Cánh rừng Quê hương Aeon" tại Trung tâm mua sắm Aeon Bình Dương Canary.

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

  Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 15/9/2014 - 20/9/2014 (00:00 - 12/09/2014)
   Lịch làm việc từ 08/9/2014 - 13/9/2014 (00:00 - 06/09/2014)
   Lịch làm việc từ 01/9/2014 - 06/9/2014 (00:00 - 29/08/2014)
   Lịch làm việc từ 25/8/2014 - 30/8/2014 (00:00 - 22/08/2014)
   Lịch làm việc từ 18/8/2014 - 23/8/2014 (00:00 - 15/08/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang