Lịch làm việc từ 25/8/2014 - 30/8/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ THUẬN AN                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                                                                                                                                                                                 Thuận An, ngày  22  tháng  8  năm  2014

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 25/8/2014 – 30/8/2014.

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)

 

THỨ HAI 25/8/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng“.

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

- 08 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh họp thông qua Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND thị xã.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Nội vụ, Kinh tế, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục thuế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Dũng; VP: Thi, Tài, Tùng.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương – Trung tâm Chính trị – Hành chính tập trung tỉnh.

- 13 giờ 30, Ủy quyền Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp góp ý tình hình thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, tác động của việc khai thác khoáng sản đến môi trường và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 74/2011/NĐ-CP cho phù hợp tình hình thực tế.

Địa điểm: Sở Tài chính.

THỨ BA 26/8/2014

Sáng:

 

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp dự Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Thông báo kết luận số 130 – TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo“.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

LĐVP: Dũng; VP: Thảo, Liên.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Tổ trợ giúp pháp lý.

VP: Thúy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014, triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.  

Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba tiếp Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị ủy.

VP: Đảm.

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Văn Trọng dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm (2009-2014).

Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

- Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị góp ý 02 dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Căn cước công dân.

Địa điểm: Phòng họp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- 08 giờ 30, Ủy quyền Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin dự họp triển khai Kế hoạch chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014-2016.

Địa điểm: Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Hồ Quang Điệp họp Ban chỉ đạo thu NSNN thị xã thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014.

Đề nghị các ngành truy cập hộp thư công vụ Bình Dương đã cấp cho đơn vị để nhận tài liệu họp.

Mời dự: Thành viên Ban chỉ đạo thu NSNN thị xã năm 2014 gồm lãnh đạo UB. MTTQ Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Viện Kiểm sát nhân dân; thủ trưởng các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 2; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

VP: Thi, Tài.

THỨ TƯ 27/8/2014

Sáng:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND thị xã dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) năm 2014 (cả ngày).

Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Chính trị.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp  dự Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh lần 2 và Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã năm 2014.

Địa điểm: Hội trường A – UBND Thành phố Thủ Dầu Một.

LĐVP: Dũng; VP: Hạnh, Liên.

- Ủy quyền Trưởng phòng Kinh tế dự họp thông qua dự thảo quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Địa điểm: Phòng họp A – Khu A – Trung tâm Hành chính tỉnh.

THỨ NĂM 28/8/2014

Sáng:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp làm việc với Thủ trưởng các ngành: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thuế.

- Sau đó 09 giờ 30, nghe xử lý vướng mắc đường Hưng Định 24.

Giao Ban Quản lý dự án chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất; lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, Hưng Định.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Thi, Huyền, Đảm.

- Phó Chủ tịch Huỳnh Tân Thanh dự kiểm tra Đảng ủy phường Bình Hòa theo Quyết định số 1779-QĐ/TU và Kế hoạch số 19-KH/KTGS của Thị ủy.

Chiều:

- Chủ tịch Hồ Quang Điệp, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tiếp Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Mời dự: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Ban chỉ đạo và chuyên trách Chống mù chữ – Phổ cập giáo dục xã, phường; Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo công lập trên địa bàn (Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo mời).

Địa điểm: Hội trường A – UBND thị xã.

LĐVP: Vân; VP: Tuyền.

- Phó Chủ tịch Đặng Văn Ba đi khảo sát công trình nắn tuyến mương thoát nước của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL.

Mời: Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Bình Hoà cùng đi.

Địa điểm:  Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Đảm.

- Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp dự giám sát theo Thông báo số 46/TB-HĐND ngày 18/8/2014 của Ban Văn hóa Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A – Hội đồng nhân dân tỉnh.

THỨ SÁU 29/8/2014

Sáng:

- 06 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND, Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Tăng Hoàng Hiệp viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Khu di tích lịch sử văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa.

- Sau đó 09 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND – UBND dự họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Địa điểm: Trung tâm hội nghị triển lãm Thành phố mới Bình Dương.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

 

Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh – Tầng 16 – Tháp A – Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh.

- 08 giờ 30, Ủy quyền Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý Đề cương và dự toán chi phí tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2025.

Địa điểm: Sở Công Thương.

THỨ BẢY 30/8/2014

Sáng:

- Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Kim Phượng; Chuyên viên Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Nguyễn Ngọc Có trực cơ quan.

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký

Nguyễn Thị Kim Phượng

 

In      Gửi tới Trở về
 
Các tin đã đưa
   Lịch làm việc từ 18/8/2014 - 23/8/2014 (00:00 - 15/08/2014)
   Lịch làm việc từ 11/8/2014 - 17/8/2014 (00:00 - 09/08/2014)
   Lịch làm việc từ 04/8/2014 - 09/8/2014 (00:00 - 01/08/2014)
   Lịch làm việc từ 28/7/2014 - 02/8/2014 (00:00 - 25/07/2014)
   Lịch làm việc từ 21/7/2014 - 26/7/2014 (00:00 - 18/07/2014)

Xem bài viết theo ngày Đầu trang