Tin UBND Thị xã

Thứ Ba (17/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 69

Cỡ chữ:

Tập huấn nghiệm vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2018


Ảnh: Toàn cảnh hội nghi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác xử lý VPHC như Nghị định số 97 ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý VPHC; Công văn số 103 ngày 16/3/2016 của Cục quản lý xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật về việc trao đổi xử lý đối với một số khó khăn, vướng mắt trong xử phạt VPHC; Công văn số 2659 ngày 10/8/2016 của Bộ tư pháp về việc giải quyết khó khăn, vướng mắt trong xử phạt vi phạm hành chính; Công văn số 443 ngày 20/9/2017 của Cục quản lý xử phạt VPHC và theo dõi thi hành pháp luật về việc trao đổi xử lý đối với một số khó khăn, vướng mắt trong xử phạt VPHC; Nghị quyết số 05 ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử lý phạt VPHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 3205 ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 2349 ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về quy định tiêu chí hồ sơ xử phạt VPHC phức tập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những nội dung cơ bản về theo dõi thi hành pháp luật xử lý VPHC, Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu góp phần nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC, đồng thời đảm bảo tính chặt chẽ giữa các ban ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức không gây trùng lắp, chồng chéo, đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất.

                                                                                                     VĂN TIẾN