Tin Thị ủy Thuận An

Vài ghi nhận qua việc thực hiện đề án tinh giản biên chế ở thị xã Thuận An

(05/6/2018)

Thực hiện đề án tinh giản biên chế ở Thị xã Thuận an, đến nay khối Đảng, đoàn thể, chính quyền của thị xã đã giảm được 10 biên chế. Sau khi Đề án thí điểm sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách phường Lái Thiêu được triển khai thực hiện, đến nay về cơ bản phường Lái Thiêu đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, số lượng định biên được giao còn 28 /47, giảm 19 biên chế (đa số là bán chuyên trách). Đối với 9 xã, phường còn lại cũng đã chủ động rà soát, có kế hoạch từng bước sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ công chức. Đến nay 10/10 xã, phường đã giảm được 100 biên chế, còn 375 biên chế / 475 biên chế. Có 4/7 xã phường là đơn vị hành chính loại I theo quy định được bố trí 2 chức danh phó chủ tịch UBND nhưng đã chủ động sắp xếp tinh gọn còn 01 phó chủ tịch UBND. ...

Chi tiết

Các tin bài khác: >>

Xem tin theo ngày