Phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Bộ luật Hình sự năm 2015

Ngày 27/11/2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (viết tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nhằm giúp các doanh nghiệp, doanh nhân nắm vững quy định của pháp luật hình sự về xử lý đối với pháp nhân thương mại...

Luật tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Cụ thể hóa quy định về quyền tiếp cận thông tin được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013, Quốc hội Việt Nam khóa XIII đã ban hành Luậ...

Các tin bài khác:

Xem tin theo ngày
Số lượt truy cập

0 0 0 1 9 1 2 7 5