Hệ thống chất lượng ISO

Thứ Tư (25/07/2018 | 07:00 GMT + 7) - Lượt xem: 84

Cỡ chữ:

Kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN IOS 9001:2008

    Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 

     Nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của thị xã Thuận An, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 về việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trên địa bàn thị xã Thuận An.

Các tin bài khác:

Số lượt truy cập

0 0 1 0 1 5 9 4 5