Lịch làm việc của UBND thị xã

Hôm nay, Thứ bảy ngày 20/10/2018 của tuần 42

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 19 tháng 10 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 22/10/2018 – 27/10/2018

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (22/10/2018)

Sáng:


- 08 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Hiệp.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương và ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính – Tầng 2, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử đi thăm Sĩ Quan, hạ Sĩ Quan, Dự bị động viên đợt IV năm 2018.

Địa điểm: Tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

- 09 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xem xét, thống nhất hướng giải quyết hồ sơ tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Hồ Thanh Tâm và ông Đoàn Minh Linh.

Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai – Tầng 5, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

 

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp nghe báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản tháng 10/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2018.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo (các ban, ngành gửi trước các báo cáo chi tiết).

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Kho bạc Nhà nước thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường.

Sau đó, 15 giờ, nghe báo cáo các phương án Xây dựng đường vào khu Trung tâm Chính trị - Hành chính thị xã Thuận An và Khu tái định cư Bình Hòa.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mời đơn vị tư vấn.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Huyền; VP: Hiệp.

Thứ ba (23/10/2018)

Sáng:

 

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự quay phim phục vụ Diễn tập.

Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.

LĐVP: Huyền.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã; Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Liên; VP: Thúy.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã An Sơn về chính sách giảm nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Địa điểm: Hội trường UBND xã An Sơn.

VP: Tuyền.

- 09 giờ, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp Thường trực Hội đồng nhân dân.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Quyên.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã khóa XI.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Hội trường UBND phường An Phú.

- 09 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu Trang.

Địa điểm: Văn phòng Đăng ký đất đai – Tầng 5, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm làm việc với UBND thị xã Tân Uyên giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 747b.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo UBND thị xã Tân Uyên, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Tân Uyên, Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã khóa XI.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Nhâm.

VP: Quyên.

Thứ tư (24/10/2018)

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp Ban Thường vụ Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 – 2018.

Địa điểm: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã khóa XI.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Hưng Định.

- 09 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Lễ khai mạc Hội chợ Máy và Nguyên liệu Gỗ Quốc tế Bình Dương - Bifa Wood VietNam 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Khu đa năng).

Chiều:

- 13 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã khóa XI.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Bình Chuẩn.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã khóa XI.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị.

Địa điểm: Hội trường UBND phường An Thạnh.

VP: Quyên.

Thứ năm (25/10/2018)

Sáng:

- 07 giờ 30, Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Huyền.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi vi phạm trên địa bàn các phường Vĩnh Phú, Bình Hòa, Bình Nhâm.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Phú, Bình Hòa, Bình Nhâm.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự họp bàn thống nhất hướng tuyến và vị trí trồng trụ điện khu vực thị xã Thuận An.

Mời dự: Lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện lực tỉnh; Lãnh đạo Điện lực Thuận An, Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng – Thương mại Nam Hưng.

Địa điểm: Phòng Quản lý đô thị thị xã.

Chiều:

- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Thường trực Hội đồng BT GPMB nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: BT GPMB ven sông Sài Gòn; Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Giao 25; Nâng cấp, mở rộng đường PKV19.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND các phường: Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Nhâm; Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (liên quan đến giải toả Trung tâm Giáo dục Trẻ khuyết tật để thi công đường PKV19).

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thứ 8 – HĐND thị xã khóa XI.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị.

Địa điểm: Hội trường UBND phường Thuận Giao.

Thứ sáu (26/10/2018)

Sáng:


- 07 giờ 30, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự khai mạc thi tuyển chức danh Trưởng Phòng Quản lý đô thị.

Mời dự: Thành viên Hội đồng thi, Ban ra đề thi, Ban giám sát thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phách, Tổ hậu cần thi tuyển chức danh Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã và thí sinh dự thi.

Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Công an thị xã năm 2018.

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra (theo Thông báo số 68-TB/BCĐ ngày 11/9/2018 của BCĐ thực hiện QCDC Thị ủy Thuận An).

Địa điểm: Công an thị xã.

- 06 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Công an thị xã dự Lễ sơ kết 3 năm (2016 – 2018) thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016 – 2020.

Địa điểm: Bến đò An Sơn.

- 07 giờ 30, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020 và 2021 - 2030.

Mời dự: Lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm: Hội trường 1 – Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Chiều:


- 14 giờ, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp xem xét báo cáo tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, phường Vĩnh Phú; bà Nguyễn Thị Hiệu, phường An Phú.

Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tổ Trợ giúp pháp lý, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú; Chủ tịch UBND phường An Phú.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Giàu, Thúy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã năm 2018.

Mời dự: Thành viên Đoàn kiểm tra (theo Thông báo số 68-TB/BCĐ ngày 11/9/2018 của BCĐ thực hiện QCDC Thị ủy Thuận An).

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã.

Thứ bảy (27/10/2018)

Sáng:

- Phó Chánh Văn phòng Lê Thị Kim Liên; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.