Lịch làm việc của UBND thị xã

Hôm nay, Thứ tư ngày 15/08/2018 của tuần 33

Xem lịch theo
Thời điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN


   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thuận An, ngày 10 tháng 08 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND – UBND THỊ XÃ

TUẦN LỄ TỪ 13/08/2018 – 18/08/2018

(Lịch làm việc này thay cho Thư mời họp)


Thứ hai (13/08/2018)

Sáng:

- Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp thống nhất phương án tinh giản biên chế (khối Nhà nước) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các phòng ban trực thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo: Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Hội Đông y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Địa điểm:  Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các công trình trọng điểm do Tổng Công ty Becamex đầu tư xây dựng.

Địa điểm:  Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tâm họp thống nhất về thẩm quyền giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, thị xã sau kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã khóa XI.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Huyền, VP: Quyên.

- 15 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp thống nhất các tuyến đường đủ điều kiện tách thửa.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Kinh tế, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Lãnh đạo UBND các xã, phường.

- Sau đó, họp góp ý dự thảo điều chỉnh Quy chế thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch; Lãnh đạo UBND các xã, phường.

Địa điểm:  Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP:Liên, VP: Giàu.

Thứ ba (14/08/2018)

Sáng:

 

- Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình phản đối Luật Đặc khu.

Mời dự: Phó Ban và thành viên BCH Thống nhất theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND thị xã; Bí thư và Chủ tịch UBND 10 xã, phường.

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

LĐVP: Huyền, VP: Nam.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Địa điểm: Hội trường A HĐND tỉnh – Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Trần Đình Minh Phước tiếp dân.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân thị xã, Ban Pháp chế HĐND thị xã. Lãnh đạo các ngành: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Tổ Trợ giúp pháp lý.

LĐVP: Trọng; VP: Nam, Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương.

Mời Lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự.

Địa điểm: Hội trường A, Sở Công thương – Tầng 8, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương họp xem xét, giải quyết hồ sơ xin công nhận thương binh của bà Nguyễn Thị Hoàng (lần 2).

Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thành viên Ban Chỉ đạo xác nhận người có công trong chiến tranh không còn giấy tờ trên địa bàn thị xã gồm lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong; lãnh đạo các ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Quân sự, Công an, Trung tâm Y tế.

Địa điểm: Phòng họp số 2 - UBND thị xã.

LĐVP: Liên; VP: Tuyền.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 và triển khai Chỉ số cải cách hành chính mới năm 2018.

Mời dự: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, UBND các xã, phường; công chức phụ trách Cải cách hành chính cấp xã (do UBND xã, phường mời).

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.

LĐVP: Trọng, VP: Tùng.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm nghe báo cáo kiểm tra, xử lý công trình xây dựng không phép, sai phép, sai công năng trong khu dân cư Vĩnh Phú 2, phường Vĩnh Phú.

Giao Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thái Bình Dương.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

Sau đó, nghe báo cáo giải quyết đơn xin xây dựng nhà tạm ngoài đê bao Sông Sài Gòn của ông Vũ Mạnh Chương, phường Lái Thiêu và giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga, phường An Thạnh.

Giao Thanh tra, Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu và An Thạnh.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Giàu, Thúy.

Thứ tư (15/08/2018)

Sáng:

- 07 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương họp Ban Thường vụ Thị ủy.

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Thị ủy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử khảo sát các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã.

Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm chủ trì nghe báo cáo liên quan đến khu đất công trong quy hoạch dự án khu dân cư Đông Trung.

Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Bình Hoà, Công ty TNHH Đông Trung.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Giàu.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Công an thị xã (2015 – 2020).

Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về thu thập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hai Thọ.

Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

VP: Nhân.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm dự làm việc, thống nhất phương hướng giải quyết đối với đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phương Lan.

Địa điểm: Phòng họp 2 - Thanh tra tỉnh Bình Dương (tầng 5 tháp B - Trung tâm hành chính tỉnh)

Mời dự: Lãnh đạo: Thanh tra thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã.

Thứ năm (16/08/2018)

Sáng:

- Các Phó Chủ tịch HĐND, UBND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự cán bộ chủ chốt thị xã.

Mời Phó Ban Pháp chế và Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cùng dự.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

LĐVP.

- Sau đó 09 giờ, họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (sửa đổi, bổ sung).

Địa điểm: Hội trường Thị ủy.

LĐVP: Huyền.

- 10 giờ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương tham gia Đoàn khảo sát theo Quyết định số 696/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc khảo sát năng lực sản xuất, sửa chữa các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018.

Địa điểm: Công ty TNHH MTV hơi kỹ nghệ Que Hàn – XN hơi kỹ nghệ Que Hàn Bình Dương (Đường số 01, KCN Đồng An 2, phường Bình Hòa), Công ty Cơ khí chế tạo Hòa Phát (Số 300A/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, phường An Phú).

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND Đỗ Thanh Sử họp giao ban Thường trực Thị uỷ.

Địa điểm: Phòng họp số 1 – Thị uỷ.

LĐVP: Huyền.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương dự họp thông qua dự thảo Báo cáo Đoàn thanh tra trách nhiệm 6 tháng đầu năm 2018 đối với các đơn vị được thanh tra.

Địa điểm: Phòng họp số 2 – Thanh tra tỉnh Bình Dương (Tháp B, tầng 5, Trung tâm Hành chính tỉnh).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm họp Hội đồng tư vấn tách thửa.

Mời dự: Lãnh đạo các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND các xã, phường: An Thạnh, An Phú, Bình Chuẩn, Bình Nhâm, Thuận Giao, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, An Sơn

 Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Giàu.

- 14 giờ, Ủy quyền Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự xác định mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH HPN để thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội HPN.

Địa điểm: UBND phường Bình Nhâm.

Thứ sáu (17/08/2018)

Sáng:


- 08 giờ, Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thị Thanh Phương đối thoại với bà Phạm Thị Huyền Trang, ngụ tại khu phố 5, thị trấn Liên Khương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận khiếu nại Quyết định số 8308/QĐ-XPVPHC ngày 07/9/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Thuận An về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và đất đai.

Giao Thanh tra thị xã chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Nông dân. Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Tổ Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch UBND phường Bình Chuẩn.

Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân thị xã.

LĐVP: Huyền; VP: Nam, Thúy.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm chủ trì buổi đối thoại giữa Ban Cưỡng chế thu hồi đất với ông Nguyễn Minh Phương - ông Nguyễn Minh Tâm tại phường An Thạnh để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát.

- Sau đó 09 giờ, đối thoại giữa Ban Cưỡng chế thu hồi đất với ông Nguyễn Văn Huệ - bà Lê Thị Thanh tại phường An Thạnh để giải phóng mặt bằng thực hiện công trình Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung và Biên bản làm việc.

Mời dự: Các Phó Ban cưỡng chế; Lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân.

Địa điểm: Phòng họp UBND thị xã.

LĐVP: Liên, VP: Giàu.

- 08 giờ, Phó Chủ tịch Đỗ Thanh Sử dự Hội nghị Tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án “Trồng cây phòng, chống sạt lỡ hệ thống bờ bao kênh, rạch trên địa bàn thị xã Thuận An giai đoạn 2016 – 2017” gắn với Chương trình trồng cây xanh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018 – 2019 và Kế hoạch năm 2018.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Lãnh đạo: UB.MTTQVN thị xã, Hội Nông dân, Thị Đoàn; Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền thanh thị xã, lãnh đạo UBND xã, phường và cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi xã, phường (do UBND xã, phường mời).

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

- Sau đó 09 giờ 30, dự Hội nghị Tổng kết bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thị xã Thuận An năm 2018.

Giao Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung

Mời dự: Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương, Thành viên Hội đồng và Ban giám khảo bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu thị xã Thuận An năm 2018 là lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo UBND các xã, phường và đại diện các cơ sở, doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải (do Phòng Kinh tế mời).

Địa điểm: Phòng họp số 1 – UBND thị xã.

LĐVP: Trọng, VP: Nhân.

Chiều:

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm khảo sát thực tế tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình trường học trên địa bàn thị xã.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tham mưu kế hoạch khảo sát.

Mời dự: Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã.

Sau đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tâm khảo sát phương án thoát nước công trình Đầu tư nâng cấp mở rộng đường An Thạnh 63-64 và Nâng cấp mở rộng đường Trịnh Hoài Đức, phường An Thạnh.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mời đơn vị tư vấn cùng dự.

Mời dự: Thủ trưởng các ngành: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Thạnh.

Địa điểm: Tập trung tại UBND thị xã.

VP: Hiệp.

Thứ bảy (18/08/2018)

Sáng:

- Chánh Văn phòng Dương Thúy Huyền; Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng; La Hồng Phúc trực cơ quan.